Lịch cắt điện tại Bình Thuận tuần này từ thứ 2 (6/12) đến chủ nhật (12/12) cập nhật mới nhất

Theo lịch cúp điện Bình Thuận mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Bình Thuận sẽ bị cúp điện.

Dưới đây là lịch cúp điện Bình Thuận tuần này chi tiết:

Điện lực Hàm Thuận Bắc

 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công nghệ cao
 • Ánh Dương Khánh Hòa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường
 • hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công ty TNHH Giải pháp mạng Bảo Quốc Sa
 • thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu
 • nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 10/12/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn 3 (khách hàng trạm Thôn 3
 • Hồng Sơn) xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ACE Bình
 • Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống
 • thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bảo Định
 • Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu
 • nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công ty cổ phần năng lượng Bình Thuận Xanh
 • Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu
 • nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Hộ kinh doanh: Ngọc Quý Sa thải phụ tải theo
 • lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền
 • tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Hoàng Bình
 • Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống
 • thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại
 • Thanh Vân Khu B – Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ
 • của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng Lượng
 • xanh Huy Hoàng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ
 • thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công ty cổ phần đầu tư phát triển CCG-Bình
 • thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu
 • nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công nghệ cao
 • Thành Vinh Khánh Hòa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường
 • hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 07/12/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Đại Thiện 1, 2 (khách hàng trạm
 • Hàm Hiệp 1A) xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công ty cổ phần năng lượng Sun Bình Thuận
 • Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu
 • nguồn/quá tải lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Tân

 • Điện lực Hàm Tân 11/12/2021 08:00:00 15:00:00 Toàn bộ khu vực xã Tân Bình và phường Bình Tân –
 • Thị xã La Gi Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Điện lực Đức Linh

 • Điện lực Đức Linh 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 TBA Phùng Ngọc Long Sa thải phụ tải theo lệnh điều
 • độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital Sa thải phụ tải
 • theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới
 • truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 TBA Cao su Đức Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều
 • độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 Công ty CP đầu tư Phương Nam Sa thải phụ tải theo
 • lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền
 • tải)
 • Điện lực Đức Linh 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH MTV năng lượng Hà Thảo Sa thải phụ
 • tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải
 • lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 Công Ty TNHH Mỹ nghệ Hiệp Hưng Sa thải phụ tải
 • theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới
 • truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Tran Tuan Traveloka
 • Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu
 • nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Hà Nam Thắng Sa thải phụ tải theo
 • lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền
 • tải)
 • Điện lực Đức Linh 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH XD Thiên Hải Sa thải phụ tải theo lệnh
 • điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH NLMT Nguyên Thuận BGC Sa thải phụ
 • tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải
 • lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 HKD Mỹ Hạnh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của
 • Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

Điện lực Tuy Phong

 • Điện lực Tuy Phong 09/12/2021 07:30:00 16:30:00 Thôn An Lạc – xã Bình An – Huyện Bắc Bình Thí
 • nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 09/12/2021 13:30:00 17:00:00 Kp Xuân An 2, Xuân Quang-TT. Chợ Lầu- huyện Bắc
 • Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 10/12/2021 08:00:00 10:00:00 khu vực Long Điền thị trấn Liên Hương – Huyện Tuy
 • Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 12/12/2021 07:30:00 12:00:00 TT Liên Hương, Xã Bình Thạnh, Phong phú, Phú
 • Lạc, Phan Dũng – Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 10/12/2021 08:00:00 10:00:00 KP Lương Nam, TT Lương Sơn.- Huyện Bắc Bình
 • Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 09/12/2021 07:30:00 16:30:00 Thôn An Lạc – xã Bình An – Huyện Bắc Bình Thí
 • nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 10/12/2021 13:00:00 17:00:00 khu vực Long Điền thị trấn Liên Hương – Huyện Tuy
 • phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 12/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố 5,6 thị trấn Liên Hương, xã Bình Thạnh – –
 • Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 09/12/2021 08:00:00 11:30:00 Kp Xuân An 2, Xuân Quang-TT. Chợ Lầu- huyện Bắc
 • Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 07/12/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần xã Hoà Minh – Huyện Tuy Phong , một
 • phần xã Phan Rí Thành, Phan Hòa – Huyện Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 08/12/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Phú Lạc, Phong Phú, Phan Dũng – Huyện Tuy
 • Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 09/12/2021 08:00:00 10:00:00 thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành – Huyện Bắc Bình
 • Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 08/12/2021 07:30:00 17:00:00 xã Chí Công, khu phố Minh Tân 4- thị trấn Phan Rí
 • Cửa – Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 11/12/2021 08:00:00 17:00:00 khu dân cư A5 – thị trấn Liên Hương – Huyện Tuy
 • phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 10/12/2021 10:30:00 12:30:00 khu vực Long Điền thị trấn Liên Hương – Huyện Tuy
 • phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Phan Thiết

 • Điện lực Phan Thiết 11/12/2021 07:00:00 17:00:00 Xã Hàm Kiệm – Hàm Thuận Nam Thí nghiệm, sửa
 • chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Phan Thiết 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Tại dự án NLMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ
 • của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Phan Thiết 11/12/2021 07:00:00 17:00:00 phường Hàm Tiến, xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết
 • Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện lực Phan Thiết 11/12/2021 07:00:00 17:00:00 Phường Phú Hài – Phan Thiết Đầu tư xây dựng
 • Trung, hạ áp
 • Điện lực Phan Thiết 12/12/2021 07:00:00 17:00:00 xã Hàm Liêm, phường Xuân An, Phú Trinh, Đức
 • Nghĩa, Đức Thắng, Lạc Đạo – TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

P.V / cskh.evnspc.vn

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Bình Thuận News